Boka et möte, för att bli medlem

Adress:
Jaktstige 23
226 52 Lund
Sverige

Telefon:

040 616 0004

E-post:

hfsh@hfsh.se

För- och Efternamn  
Jag kan möta er Datum  
Telefon  
E-mail  
Adress   
Postnr och Ort  
Person nummer 12 siffror  
Info om mig  
Bilagor/CV  
  

   Välkommen

Vi hjälpar dig hitta et job du trivs med. Och et arbete på dina villkor. Vi jobbar för att hitta arbete innom dom flästa yrkes grupper och vi kanske kan hjälpa dig.

Som medlem hos oss har du folk som jobbar hela tiden för dig.

www.hfsh.se
Nu är det vår och sommaren närmar sig och det innebär att många behöver och vill ha arbeten utförda, i bland annat sina trädgårdar. Vi söker nu folk som kan arbeta självständigt med olika slags arbeten och som har olika kompetenser och erfarenhet. Genom att gå in på vår hemsida, så kan man anmäla sig som medlem och därefter så bokar vi ett möte för en träff, där man får en chans att berätta vad man har gjort och har för kompetens. Välkomna!

Våran Idè

 

Vi är en nystartad ekonomisk förening i Lund. Vi tar sikte på att hjälpa folk, med dagliga sysslor som de kan vara i behov av.

Vi anlitar människor som vill göra ett handtag, både pensionärer och andra, som kan ledsaga äldre och funktionsnedsatta, så att de kan bege sig dit de vill komma. Vi hjälper till med att gå och handla, besöka läkare, städa, laga mat, översätta, besöka myndigheter och mycket annat.

Vi vill skapa et bemanningsföretag. Vart vi hjälper varan hitta jobbar.  Vart vi brukar kompetens till medlemmar, och utvecklar dom så vi kan hitta et jobb som medlemmar trivs med.

Vi satsar också på att hjälpa människor som haft det svårt och därför inte alltid har så lätt att komma tillbaka till arbetslivet. Vårt slagord är: Hjälp till Självhjälp.

Vi är inte i första hand ute efter människor med någon specialiserad yrkeskompetens; snarare lägger vi tonvikten  på att utveckla våra medlemmars kompetens.

Vi hoppas att ni i en snar framtid kommer att se er föranlåtna att anlita våra tjänster.

Meningen är att vår förening skall drivas för våra medlemmars skull, snarare än att vi prioriterar det rena vinstintresset.

För mera information ta gärna kontakt med oss.

  

Production av mat, halvfabrikat och helfabrikat. Levererar Lunch till företag och privatpersoner. Personell med mycket erfarenhet, för uthyrning

 

Om oss

Hur vår Idè blev till.

Vi var några personer som kom på idéer om hur vi kunde fylla ut våra vardagar. Vi fann det nämligen svårt att hitta arbeten och sysselsättningar.

Vi är några personer som har mycket erfarenhet och kompetens i olika områden och kom fram till att det finns potential i att erbjuda dessa till andra. Det finns personer i olika yrkesprofessioner och en del kan inte gå tillbaka till tidigare arbete men besitter mycket kompetens som går att vidarebefordra till andra. Många personer som har behov av att vara med i en sådan här grupp har kunnat börja ett nytt liv. Dessa personer har tidigare levt ett svårt liv och ville helt enkelt skapa ett bättre liv.

Det är viktigt för oss att hitta en väg tillbaka till det nya livet i en takt som inte arbetsmarknaden kan erbjuda. Detta är helt enkelt en plats där vi kan stödja varandra i att hitta arbeten och saker att sysselsätta oss med.

Våra tankar och idéer mynnade ut i att vi startade en ekonomisk förening med fokus på att hjälpa människor att hitta arbeten. Samtidigt hjälper dessa personer oss då de testar på olika arbeten. Det handlar helt enkelt om att man ger och tar när det kommer till erfarenheter och kompetens. Detta är en organisation som inte tar höga medlemsavgifter, då syftet inte är att tjäna pengar utan att hjälpa varandra hitta sysselsättningar och arbeten.

Detta är ett perfekt ställe att bli medlem på för att kunna se sina arbetsmöjligheter och prova på dem.

Kontakta oss idag!

 

We are some people who got ideas about how to fill our time , as we lacked  jobs and activities.

We have much experience and competence in diverse fields  and we concluded that we can offer all this to others. We have persons in diverse professions; some of them cannot return to their former Place of work, but they have much competence, that can be transmitted to others. For many people membership in an organization like ours can mean a new start in life.  These people may have lived a difficult life and now they hope to improve their Life.

It is important for us to find a way of returning to a new life in a way that the ordinary labour market cannot provide. This is an occasion for us to support each other and help each other to find jobs and activities.

Our ideas and our visions led us to start an economic association that is focused on helping people to find jobs. And these people in turn render us, our organization,  a service when they perform diverse jobs and tasks.  It comes to a give-and- take situation relating to experience and competence. Our association does not demand high membership fees , since our goal is not to earn much Money but to help each other to find jobs and activities.

This is a perfect occasion and place to join us and become a member in order to check jobs and tasks and give them a try.

Get in touch with us today!

........

 

Kontakta oss

HFSH Lund Ek.För.

Jaktstigen 23

22652 Lund

Sverige

Telefon:

040 616 0004

 

Vi är en ekonomisk förening med bas i Lund och har funnits i snart ett år. Vi hyr ut personal för alla slags arbeten till våra kunder i hela Skåne, samt så hjälper vi också folk att få arbete som finner det svårt på den vanliga arbetsmarknaden. Våra medlemmar är alla arbetslösa och tar sig an de jobb vi får ifrån våra kunder. Kunderna är de som anlitar oss för olika arbeten och det är de som utgör underlaget för att vi ska kunna engagera våra medlemmar och ge dem ekonomisk kompensation.

Bland bemanningsföretag är vi de absolut billigaste i branschen! .

Du som är intresserad av att få hjälp med arbeten som behöver utföras, kan kontakta oss så svarar vi på detta så snart som möjligt. Välkomna!

Namn  
E-post  
Meddelande  

 

Stadgar

 

Allmäna villkor

 

§ 1. Företagsnamn

Föreningens företagsnamn är HFSH Lund Ek.För. Vi har valt 3 personer till styrelseledamöter som utgör styret. Och var för sig kan leda möten.

§ 2. Verksamhet

a,Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet ska vara att Uthyrning av personal, service till företag och privat. Som städning, trädgårdsarbete målning, reparationer av saker. Och annat dagligdags behov. Vill producera mat, halv och hel fabrikat. och ha egen försäljning av detta, till privat och företag. Som skala potatis, steka, skära, koka.

Vill också hjälpa folk hitta arbete och erbjuda ett fällesskap vart man hjälper varan.

Medlem deltar i verksamheten genom att ingå i verksamhetens personal, bli anställd för uthyrning. driva försäljning av företaget tjänster. Samt vara med att producera egna varor för försäljning.

b, Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två av ledamöterna. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 3. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds Kommun, Skåne.

§ 4. Medlemskap

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas delta i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver. Sökande ska också uppfylla de krav som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet bör ställas på medlemmarna. Medlemskap får vägras om det finns särskilda skäl.

§ 5. Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala medlemsinsatser enligt stadgarna och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6. Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 50 kronor. Insatsen betalas på första utbetalning till medlem från föreningen. Insatsen gäller för 1 år i taget En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar. Föreningen tar avgift på 5% av uthyrning, resterande skal efter avgifter, betalas till den anställda. Samme görs vid försäljning av varor. Ändring av detta kan göras efter närmare avtal och besked i förväg. Beslutet tas av styret.

§ 7. Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 50 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8. Uteslutning

En medlem som grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen, eller inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver, eller inte längre uppfyller de krav som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet bör ställas på medlemmarna, får uteslutas. Ett beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman.

§ 9. Upphörande av medlemskap

Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits, utom i de fall som regleras särskilt i lagen om ekonomiska föreningar. Om medlem hittar annat jobb kan andra avtal görs.

 

§ 10. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11. Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses

en revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni.

§ 13 Styrelsen skal lämna årsredovisningen till revisor senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Den ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 14. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På den ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

§ Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ Val av en eller två justerare.

§ Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

§ Godkännande av dagordningen.

§ Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§ Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.

§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§ Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

§ Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.

§ Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.

§ Val av styrelse.

§ Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

§ Val av valberedning.

§ Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 15. Kallelse till föreningsstämma

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla de ärenden som ska förekomma på stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar.

§ 16. Vinst

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut balanseras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 17. Upplösning

 

Bolagsverket 2019-09-06

Om föreningen upplöses ska eventullla tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn och kontaktuppgifter. När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Vi vill inte lämna ut personuppgifter till andra utan samtycke. Information om vad och vem skal alltid informeras.

Rättslig grund och ändamål för behandling av personuppgifter

HFSH Lund Ek.För. samlar service och information i egen databas. Som er lagat och drives av Styrleder. Vi samlar data för att kunde matcha personer till arbete och uppgifter. I ändamål är det ibland nödvändigt att behandla personuppgifter. Om medlemmar önskar det, vill vi så långt vi kan, låta personuppgifter vara anonyma. Den rättsliga grunden är framför allt det som i GDPR kallas för allmänt intresse. Den nationella rättsliga grunden finns i myndigheternas förordningar eller i specifika regeringsuppdrag.

Även avtal kan vara rättslig grund – om en tjänst du väljer att använda kräver behandling av personuppgifter.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.

Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.  

Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar.

Men saker vidrörande personers bakgrund, och situation, SKAL vara anonym.

Vi sparar kompetenser statistiker och förar en del data som skal brukas till Matcha arbete och hitta arbetsuppgifter för medlemmar. Dom blir inte lämnat ut. Styre har tysthetsplikt om inte annat er avtalat.

Personuppgifter som hanteras i e-tjänsterna behandlas av styrleder.

Har du frågor eller vill klaga?

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud. 

Tom Arne Larsen

0722024686

tomarnelarsen@gmail.com

Enter page title here